Zahájení nového školního roku

V úterý 1. září se opět zaplnila škola studenty a vyučujícími a po společném setkání v jednotlivých třídách se všichni přemístili do kostela sv. Mořice.

Slavnostní mši svatou společně s dalšími kněžími celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve své promluvě zmínil důležitost spolupráce s Duchem Svatým při studiu a popřál všem přítomným hodně síly a vytrvalosti v novém školním roce. V závěru mše svaté otec arcibiskup představil Jiřího Luňáka, který bude působit na Arcibiskupském gymnáziu jako jáhen. Dále přivítal nového ředitele gymnázia Mgr. Jana Košárka, který se ujal vedení školy 1. srpna 2015. Ve svém krátkém projevu nově nastupující ředitel zdůraznil myšlenku, že jeho přáním je, aby student naší školy nezískával pouze informace a vzdělání ale byl formován ve všech dalších oblastech a stal se tak člověkem poctivým, pracovitým a pravdivým.

Na jeho projev navázala RNDr. Olga Loučková, ředitelka Církevní základní školy, a také všem popřála hodně zdaru v plnění povinností v tomto školním roce. Po slavnostním požehnání a závěrečné písni scholy AG, která zpěvem doprovázela celou mši svatou, se žáci i studenti obou církevních škol rozešli s očekáváním, co všechno jim tento školní rok přinese…


Fotografie v původní velikosti.