Přednáška otce arcibiskupa Jana Graubnera „Migrace má mnoho tváří“

Ve středu 16. září nás v rámci oslav Dne církevního školství navštívil otec arcibiskup Jan Graubner, aby promluvil na velmi aktuální téma týkající se migrantů. Přednáška byla určena pro studenty 3. a 4. ročníku. Otec arcibiskup kladl důraz na objektivitu při hledání informací a vybízel nás k tomu, abychom hledali důsledky našeho jednání. Zdůraznil nutnost křesťanské lásky a důležitost budování zdravých křesťanských rodin. Přednáška měla u studentů velký úspěch.

Marie Hoferková, Lubomír Vojtěch Baar


Otec arcibiskup Jan Graubner dále slavil v 18 hodin společně se studenty a kroměřížskými farníky studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele. Při promluvě připomněl velký vzor vychovatelky, matky a babičky svaté Ludmily a velkou úlohu dnešních prarodičů ve výchově a duchovní formaci jejich vnuků. Zmínil, že biřmovanci ve svých dopisech před přijetím svátosti biřmování často zmiňují důležitou roli svých babiček v rozvíjení své víry a vztahu k Bohu.

Po mši svaté následovala přednáška otce arcibiskupa „Migrace má mnoho tváří“ v aule Arcibiskupského gymnázia. Ve své přednášce se snažil všem přítomným studentům, farníkům a dalším účastníkům vysvětlit příčiny současné situace, upozornit na manipulaci s informacemi prostřednictvím médií a nastínit možné způsoby řešení této problematiky. Hodnocení celé situace podložil svými osobními zkušenostmi a rozhovory s biskupy v zemích, kterých se problém týká. Vybídl všechny přítomné k modlitbě, k pomoci potřebným a k aktivnímu budování křesťanské Evropy návratem k opravdovému prožívání své víry a upevňování křesťanských a rodinných hodnot.