P. Balík přednášel biřmovancům na AG

V pondělí 23. listopadu se uskutečnila přednáška P. Jana Balíka „Sexuální pověry“ určená zejména pro studenty připravující se na svátost biřmování. P. Balík na začátku vysvětlil, že sexualita je jednou z částí prožívané lásky a není správné přeceňovat její důležitost, na druhé straně není možné ji bagatelizovat. Ve své přednášce zmínil důležitost pravidel v tělesné oblasti pro mladé lidí, kteří spolu chodí. Pozastavil se nad významem slov přítel, přítelkyně, které se v současné době používají v souvislosti s chozením a dobou známosti. Povzbudil přítomné k opravdovým, čistým a pravdivým vztahům, založeným na vzájemné úctě a v souladu s Božím plánem pro nás.

Večer P. Balík sloužil mši svatou na úmysly studentů a pozval přítomné studenty na Světové setkání mládeže do polského Krakova.