Biřmovanci v kroměřížských klášterech a předvánoční návštěva pacientů v nemocnici

V rámci přípravy na biřmování naši studenti navštívili oba kroměřížské kláštery. U Milosrdných sester sv. Kříže se biřmovanci modlili společně se sestrami při adoraci a poté se jim krátce představili. Následovalo tradiční losování, při kterém se sestry dozvěděly, za kterého konkrétního studenta či studentku se budou modlit během přípravy na biřmování.

Setkání s Milosrdnými sestrami sv. Vincence de Paul předcházela návštěva pacientů na pěti odděleních nemocnice na Malém Valu. Studenti potěšili nemocné zpěvem koled, společnou modlitbou a rozdali přes 100 perníčků a ručně vyrobených přání. Dárečky vykouzlily na tváři nemocných úsměv i slzy dojetí. Poté se biřmovanci setkali s řeholními sestrami v kapli sv. Vincence, kde se dozvěděli informace o historii a poslání řeholního společenství sester Vincentek. Někteří studenti se po dalším losování dozvěděli jména svých „sester“, které je budou doprovázet modlitbou během přípravy.

Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří napekli pro pacienty perníčky, všem studentům, kteří je nazdobili a zabalili, a také všem žákům CZŠ a studentům naší školy, kteří vyráběli krásná přáníčka pod vedením našich knihovnic v prostorách školní knihovny. A také samozřejmě všem studentům, kteří pacienty navštívili a rozdávali svým zpěvem a modlitbou radost a naději do srdcí všech nemocných v tomto Svatém roce Božího milosrdenství.