Časté otázky o studiu

Kolik tříd se bude otvírat příští školní rok?

Budeme otvírat tři třídy čtyřletého studia a jednu třídu šestiletého studia. Brát tedy budeme cca 96 uchazečů po deváté třídě a 32 uchazečů po sedmé třídě.

Je možné se dostat bez přijímacích zkoušek?

Každý rok přijímáme v prvním termínu uchazeče s výborným prospěchem bez písemných přijímacích zkoušek. V letošním roce budou přijati bez písemné přijímací zkoušky v šestiletém i čtyřletém studiu uchazeči, kteří mají na posledních dvou vysvědčeních vyznamenání. Uvedené kritérium se může změnit v návaznosti na strukturu přihlášek. Všichni uchazeči absolvují přijímací pohovor.

Budou u vás povinné jednotné přijímací zkoušky?

Stejně jako v minulých letech budeme přijímat uchazeče, kteří mají vyznamenání na konci osmé a v pololetí deváté třídy bez písemných přijímacích zkoušek na základě přijímacího pohovoru. Ostatní uchazeči budou psát přijímací zkoušky z jazyka českého a matematiky organizované ministerstvem školství, které proběhnou ve středu 15. dubna 2015. U šestiletého studia budeme postupovat obdobně, pouze v případě, že by bylo uchazečů splňujících kritérium vyznamenání více než 27, budou psát přijímací zkoušky všichni. K jednotným přijímacím zkouškám přihlásíme všechny uchazeče. Pro ty, kteří splní požadavek pro přijetí – vyznamenání – budou tyto písemky nepovinné a budou si je moci „vyzkoušet nanečisto“, na jejich přijetí nebudou mít vliv. Jednotné přijímací zkoušky mohou uchazeči psát i na jiné škole a výsledek je přenositelný.

Jak a kdy se dozvím, zda budu muset dělat přijímací zkoušky nebo budu přijat jen na základě pohovoru?

Do 30. března zašleme všem přihlášeným dopis, ve kterém bude buď pozvánka k přijímacímu pohovoru s datem a časem konání tohoto pohovoru, nebo pozvánka na písemné přijímací zkoušky.

Z čeho se skládají přijímací zkoušky?

Písemné přijímací zkoušky se píší z jazyka českého a matematiky. Všichni uchazeči, tedy i ti, jimž je písemná zkouška odpuštěna, musí projít přijímacím pohovorem. Tento pohovor nemá charakter zkoušky, ale charakter motivačně-informační. Je vhodné, aby se pohovoru zúčastnili i rodiče uchazeče.

Které jazyky je možné na AG studovat?

Všichni studenti mají povinně angličtinu. Jako druhý jazyk si studenti vybírají mezi němčinou, francouzštinou a ruštinou. Studenti, kteří měli na ZŠ pouze němčinu, přibírají povinně angličtinu a pokračují v němčině. Po druhém ročníku si mohou studenti přibrat jako volitelný předmět třetí cizí jazyk. V nabídce je španělština, ruština a latina. V primě šestiletého studia se otvírají další jazyky podle počtu zájemců.

Jaká je výuka IVT a jaký je přístup k počítačům?

IVT mají povinně všichni studenti v prvním a posledním ročníku, u šestiletého studia v primě, tercii a sextě. Od třetího ročníku, respektive kvinty šestiletého studia, je IVT volitelné. Ve škole mají studenti přístup do počítačových učeben odpoledne, podle rozpisu dozorů. Jsou zde dvě moderně vybavené učebny celkem s 31 počítači. Dále mají studenti volný přístup k počítačům v knihovně AG v otvíracích hodinách. Čas je uveden na knihovně i na webu školy. Na několika místech ve škole a na domově mládeže si mohou studenti připojit svůj počítač na internet přes wifi.

Jaké jsou možnosti zahraničních výjezdů?

AG spolupracuje se třemi družebními školami v Německu (Munsterschwarzach, Kaufbeuren, Gemunden), dvěma školami na Slovensku (Žilina, Ružomberok) a jednou školou v Polsku (Piekary Slezske).

Co je to projektový týden?

Projektový týden probíhá vždy poslední celý týden v červnu. V této době není výuka podle rozvrhu, ale každý student si zvolí z vypsané nabídky jeden projekt, kterého se účastní. V rámci projektů probíhají zahraniční výjezdy, vědecké exkurze, netradiční formy výuky, sportovní akce a podobně.
Fotografie z projektových týdnů.